Algemene voorwaarden

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting.

  2. Klachten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen geschieden en dit per aangetekend schrijven. Het gedeeltelijk gebruik van de goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. De leveringstermijnen gelden als inlichting. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot weigering.

  3. De klant die een bestelling tot uitvoering of reproduceren geeft, wordt verondersteld daartoe recht te hebben en bevrijdt ons van alle verantwoordelijkheid tegenover derden. Wij zijn in geen enkel geval verplicht schadevergoedingen te betalen voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade.

  4. Iedere vertraging in de betaling brengt de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1.5% per maand. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een schadevergoeding van 15% met een minimum van 75€ onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.

  5. Elk geval van overmacht ontslaat ons van onze verplichtingen en dit op eenvoudig bericht van onzentwege.

  6. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te weigeren zonder verder bericht of ze slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat dit aanleiding heeft tot schadevergoeding.

  7. Wij behouden het eigendomsrecht op alle geleverde goederen zolang de koper al zijn verplichtingen tegenover ons niet heeft voldaan.

  8. Wanneer diensten door Bakkerij Mathias & Jasmine worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en factureren, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor Bakkerij Mathias en Jasmine werd aangesteld. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van bakkerij Mathias & Jasmine . Bakkerij Mathias & Jasmine zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.

  9. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbank van de woonplaats van de verkoper bevoegd.

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.